"El principal objectiu de les AMPA, és segons la nostra Proposta Educativa, buscar la integració de la comunitat educativa, professors i pares, i la seva implicació en l'educació dels seus fills. Participar en la gestió dels centres a través del Consell Escolar, servint de pont entre els pares dels alumnes i l'escola, amb un representat en el Consell, així com en les Comissions d'Escolarització".  

 

També tenen com a funció primordial ajudar a l'escola i a les famílies en el que demanin, bé amb ajudes materials (depenent aquestes dels ingressos de cada AMPA), ajudant a organitzar activitats extraescolars, formatives, xerrades, tallers, activitats de convivència, celebracions i festes, etc.

 

L'AMPA de l'Escola Anna Mogas és una Associació composta per les mares i els pares o tutors legals dels alumnes matriculats en el centre escolar, que hagin manifestat el seu desig de pertànyer a la mateixa. És una Associació sense ànim de lucre que es financia amb les quotes abonades pels pares.