La nostra OFERTA EDUCATIVA es caracteritza per la seva Qualitat, l'Atenció Personalitzada i la seva Experiència. Considerem fonamental, motivar als nostres alumnes en L'Esforç Personal, El Treball Constant, La Disciplina i La Responsabilitat. Tots aquests aspectes són referències per aconseguir l'èxit educatiu, personal i acadèmic.

 

- Una pedagogia centrada en l'alumne, exigent, creativa i innovadora -


 • P3
 • P4
 • P5

L'horari és de 8:50 a 12:50 i de 14:50 a 16:50, amb possibilitat de quedar-se al menjador del centre i/o fer ús del servei d'acollida matinal a partir de les 7:45. Les activitats extraescolar es realitzaran per la tarda. (Veure document a part)
El plaç d'incripció ve marcat per les instruccions que es reben del Departament d'Educació, ja que les places estan concertades.

 

 

 

EL MEU FILL JA ESTÀ A L'ESCOLA

 • Comprèn les edats entre els 3 i 5 anys d'edat.
 • Són objectius prioritaris en aquest nivell: el desenvolupament de l'autonomia personal i la socialització dels nens i nenes.
 • Es treballa a partir d'una metodologia globalitzada i lúdica.
 • Els nostres espais estan ambientats de manera agradable: acolorits, amb dibuixos...
 • Les aules disposen de diferents espais diferenciats que els ajuden a aprendre jugant i a desenvolupar les destreses pròpies del seu procés educatiu.

 

- Aposta clara i decidida per un ensenyament de qualitat. -

 

Des dels primers anys, amb programes d'estimulació precoç, desenvolupem el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes. Creem un ambient d'aula ric en estímuls, potenciant la creativitat dels nens i els ajudem per a que se sentin feliços.

El nostre Equip d'Orientació, amb plans de Logopèdia, Recuperació i Psicomotricitat, recolza en tot moment la nostra tasca. L'ús de la informàtica des dels tres anys, l'anglès, el desenvolupament musical, la iniciació al despertar religós i l'estil pedagògic actiu, completen juntament amb una acció tutorial personalitzada, el desenvolupament dels valors de l'Evangeli, reflectits en el nostre Caràcter Pròpi amb una Oferta Educativa que pretén el desenvolupament íntegre de la persona.

 • 1r de Educació Primària

 • 2n de Educació Primària 

 • 3r de Educació Primària

 • 4t de Educació Primària

 • 5è de Educació Primària 

 • 6è de Educació Primària 

L'horari és de 8:50 a 12:50 i de 14:50 a 16:50 amb possibilitat de quedar-se al menjador del centre i/o fer ús del servei d'acollida matinal a partir de les 7:45. Les activitats extraescolars es duran a terme a la tarda. (Veure document a part).
El plaç d'inscripció ve marcat per les instruccions que es reben del Departament d'Educació, ja que les places són concertades.

 

 

UN PAS ENDAVANT

 • Està estructurada en 3 cicles de 2 anys de duració, i comprèn les edats entre els 6 i els 12 anys.
 • Entre els 6 i 7 anys (Primer cicle d'E.P) els alumnes experimenten una notable millora en el desenvolupament psicomotriu, cognitiu, personal, social i moral.
 • Durant el segon cicle, des dels 8 als 9 anys, es caracteritza per la importància de la vida en grup i el treball cooperatiu, gràcies al qual s'aconsegueix que l'alumne evolucioni cap a un pensament més abstracte.
 • A l'últim cicle, entre els 10 i 11 anys, predomina l'objectiu de desenvolupar un pensament més ordenat gràcies a aquelles adquisicions cognitives.


Amb una metodologia activa i innovadora, que incorpora programes com el Binding, l'Aprenentatge Cooperatiu, les Intel·ligències Múltiples, el Projecte d'Activació a la Intel·ligència (PAI) entre d'altres, no només atenem a l'adquisició d'aprenentatges instrumentals i significatius, sinó al desenvolupament de les habilitats socials i cognitives a l'igual que les competències bàsiques. 

El nostre projecte de maduració humana i cristiana centrada en els valors de l'Evangeli de Jesús de Nazaret, unit a una escola participativa i de qualitat, respon de manera creativa i plural als canvis en la societat.

 • 1r d'ESO

 • 2n d'ESO

 • 3r d'ESO

 • 4t d'ESO

L' horari és de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17.00, exceptuant els divendres que és de 8:00 a 13:00. Amb disponibilitat de quedar-se a dinar al menjador del centre.


Els alumnes de 3r i 4t d'ESO fan el mateix horari amb l'excepció de dimecres i divendres que és de 8:00 a 14:00.

 

 

 

I... COMENCEN ELS REPTES

 • Els alumnes de l'ESO comprenen dels 12 i 16 anys.
 • L'etapa està dividida en 4 cursos.
 • Aquesta estapa persegueix el desenvolupament de les capacitats associades amb els àmbits intel·lectuals, socials, afectiu, motor i trascendent.
 • És fonamental el sentit del treball i l'esforç, així com la disciplina, el respecte a les normes, el silenci i la responsabilitat personal dels alumnes en aquest moment evolutiu.

 

El nostre objectiu prioritari és afavorir el desnvolupament harmònic i responsable dels nostres alumnes a partir dels principis i valors de l'Evangeli de Jesús de Natzaret. Creem un ambient educatiu en el que destaquen el treball en equip i el rigor, la feina ben feta; el respecte, la convivència, la disciplina i el compromís solidari.

 

El paper dels nostres professors no és el de simples transmissors de continguts, sinó el de mediadors de l'aprenentatge dels alumnes i de la seva formació personal. Alguns dels nostres reptes didàctics són:

 • Projecte de Mediació entre Iguals.
 • Control i seguiment tutorial.
 • Evaluació inicial informativa.
 • Aplicació del test d'orientació sobre capacitats i interessos professionals.
 • Jornades de Convivències Cristianes.
 • Utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Treballar la Interioritat.

També han d'aconseguir a l'acabar la seva escolaritat obligatòria una sèrie de competències fonamentals per a desenvolupar-se en una societat canviant i a construir un futur participatiu i democràtic.